Menu

Privacyverklaring Concertpodium Soest

Wij kunnen onze concerten niet organiseren zonder bepaalde persoonsgegevens van onze relaties te verwerken. De bescherming van de privacy van onze relatiies is voor ons van groot belang.

Inleiding

Het Concertpodium Soest (verder te noemen het concertpodium) is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijk voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Het concertpodium behandelt én beveiligt persoonsgegevens met zorgvuldigheid. Wij werken hierin samen met onze sponsor Reto Internetburo in Soest. 

Het concertpodium houdt zich aan de AVG en de daarop gebaseerde uitvoeringsbepalingen. Wij hebben privacybeleid ontwikkeld, daarin leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met het bestuur via info@concertpodiumsoest.nl.

Doelbinding

Het concertpodium gebruikt uw achternaam, voorletters en uw e-mailadres uitsluitend om u te registreren als degene die een electronisch concertkaaartje (E-ticket) heeft gekocht, of als donateur, en/of als de ontvanger van onze nieuwsbrief, in het geval u zich daarop heeft ingeschreven Wij kunnen u dan informeren over onze concerten, het nieuwe seizoensprogramma en/of u onze digitale nieuwsbrief mailen. Deze persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.

Fotografie

Het concertpodium maakt van haar concerten regelmatig zelf enkele foto’s. Dit beeldmateriaal bevat ook persoonsgegevens. Daarbij is het onvermijdelijk dat ook de bezoekers van de concerten op deze foto’s herkenbaar in beeld komen. Het concertpodium behoudt zich het recht voor deze foto’s voor publicitaire doeleinden te gebruiken, bijvoorbeeld voor haar website en/of voor publicatie in de media. Door een toegangsbewijs (E-ticket) te kopen voor een van onze concerten of door een van deze concerten te bezoeken geeft u het concertpodium toestemming voor het gebruik van het fotomateriaal waarop u mogelijk herkenbaar in beeld bent gekomen. Wees er in elk geval op bedacht dat voorafgaand, tijdens en na het concert foto’s van u genomen kunnen worden.

Retentie

Tenzij het concertpodium verplicht is om op grond van wet- of regelgeving uw persoonsgegevens langer te bewaren, bewaart het concertpodium uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder zijn verwerkt. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens verwijderen als u aangeeft geen donateur meer te willen zijn, dan wel u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Onder de nieuwsbrief is ook een opt-out vermeld waarmee u zich kunt uitschrijven. De verwijdering van uw persoonsgegevens vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst van uw kennisgeving. 

Privacyrechten

Degenen van wie wij persoonsgegevens verwerken,hebben de volgende rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

a. Recht van inzage
b. Recht op rectificatie
c. Recht om gegevens te laten verwijderen
d. Recht van bezwaar

Als u gebruikt wilt maken van deze door de wet aan u gegeven privacyrechten, of u heeft een klacht over de wijze waarop het concertpodium met uw privacy omgaat, neemt u dan contact op met het bestuur van het concertpodium via info@concertpodiumsoest.nl. Het bestuur zal binnen vier weken inhoudelijk op uw e-mail reageren.

ad a. Recht van inzage
U hebt het recht te weten of uw persoonsgegevens door het concertpodium worden verwerkt, welke dat zijn en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. 

ad b. Recht op rectificatie
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn.

ad c. Recht om uw gegevens te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen (wissen) als uw persoonsgegevens onrechtmatig door ons worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of zijn verwerkt of omdat u uw toestemming voor de verwerking hebt ingetrokken en het concertpodium geen andere rechtsgrond (meer) heeft voor de verwerking.

ad d. Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door het concertpodium, als uw persoonsgegevens naar uw oordeel worden gebruikt voor andere doeleinden dan met u is overeengekomen.

Deze privacyverklaring wordt regelmatig aangepast. De actuele versie staat online op onze website. Dit document is op 1 juli 2023 gereviewd door het bestuur van het Concertpodium Soest.

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

info@concertpodiumsoest.nl

Sociale Media

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief