Menu

Privacybeleid Concertpodium Soest

Wij kunnen onze concerten niet organiseren zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. De bescherming van de privacy van onze abonnementhouders, donateurs en bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang.

Inleiding

Het Concertpodium Soest (verder te noemen het muziekpodium) is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Het concertpodium behandelt én beveiligt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze abonnementhouders, donateurs en bezoekers van onze website www.concertpodiumsoest.nl is voor ons van essentieel belang.

Het muziekpodium houdt zich aan de AVG. Wij hebben een privacybeleid ontwikkeld, hierin leest u hoe wij omgaan met ‘privacy’.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met het bestuur via secretariaat@concertpodiumsoest.nl

Doelbinding

Het concertpodium gebruikt uw naam, het adres, de postcode, de woonplaats en uw e-mailadres uitsluitend om u te registreren als abonnementhouder of donateur, en/of als nieuwsbrief lezer. Wij kunnen u dan het programmaboekje van het nieuwe seizoen toesturen en u onze digitale nieuwsbrief mailen. Deze persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.

Fotografie

Het concertpodium maakt van haar concerten regelmatig foto’s. Dat zijn bijzondere persoonsgegevens. Daarbij is het onvermijdelijk dat ook de bezoekers van de concerten op deze foto’s herkenbaar in beeld komen. Het muziekpodium behoudt zich het recht voor deze foto’s voor publicitaire doeleinden te gebruiken voor haar website en/of voor publicatie in de media. Door een toegangsbewijs te kopen voor een van onze concerten of door een van deze concerten te bezoeken geeft u het muziekpodium toestemming voor het gebruik van het fotomateriaal waarop u mogelijk herkenbaar in beeld bent gekomen. Wees er in elk geval op bedacht dat voorafgaand, tijdens en na het concert foto’s van u genomen kunnen worden.Retentie

Tenzij het concertpodium verplicht is om op grond van wet- of regelgeving uw persoonsgegevens langer te bewaren, bewaart het concertpodium uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder zijn verwerkt. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens verwijderen als u geen abonnementhouder of donateur meer wilt zijn, dan wel de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. De verwijdering van uw persoonsgegevens vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst van uw kennisgeving.

Privacyrechten

Abonnementhouders en donateurs, alsmede de bezoekers van onze website hebben de volgende rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherminga. Recht van inzage

b. Recht op rectificatie

c. Recht om gegevens te laten verwijderen
d.
d. Recht van bezwaar

e. Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde verwerking

f. Recht op overdraagbaarheid ofwel dataportabiliteitAls u gebruikt wilt maken van deze door de wet aan u gegeven privacyrechten, of u heeft een klacht over de wijze waarop het concertpodium met uw privacy omgaat, neemt u dan contact op met bestuur van het concertpodium via secretariaat@concertpodiumsoest.nl. Het bestuur zal binnen vier weken op uw kennisgeving reageren.


ad a. Recht van inzage

U hebt het recht te weten of uw persoonsgegevens door het concertpodium worden verwerkt, welke dat zijn en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. 


ad b. Recht op rectificatie

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn.


ad c. Recht om uw gegevens te laten verwijderen (recht op vergetelheid)

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen (wissen) als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of zijn verwerkt of omdat u uw toestemming voor de verwerking hebt ingetrokken en het muziekpodium geen andere rechtsgrond (meer) heeft voor de verwerking.


ad d. Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door het muziekpodium als uw persoonsgegevens naar uw oordeel kennelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan met u is overeengekomen.

ad e. Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking

U hebt het recht om bij geautomatiseerde verwerkingen, waarvoor u niet expliciet uw toestemming hebt gegeven en die tot een weigering of afwijzing leiden, uw standpunt kenbaar te maken en het recht om dit geautomatiseerde besluit ter discussie te stellen.

N.B. We vermelden in ons privacybeleid volledigheidshalve dit recht, maar het muziekpodium maakt hoe dan ook geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking. Elke ingediende aanvraag om abonnementhouder of donateur te worden, wordt door de secretaris van het concertpodium persoonlijk beoordeeld en persoonlijk afgewikkeld.


ad 
f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens of dataportabiliteit

U hebt het recht de door u aan het concertpodium verstrekte persoonsgegevens in 'gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm' aan een andere zogeheten verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld een andere muziekkring of podium) over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen.

N.B. Voordat u zich op dit recht beroept, verdient het aanbeveling om bij de partij aan wie u uw persoonsgegevens wilt (laten) overdragen, eerst te informeren of zij hieraan haar medewerking wil verlenen. In de regel houden ontvangende partijen vast aan hun eigen specifieke procedures en wordt u door hen verplicht alsnog de standaard intake als nieuwe abonnementhouder of donateur via de website volledig te doorlopen.

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De actuele versie staat online op onze site. Dit document is op 15 mei vastgesteld door het bestuur van het Concertpodium Soest.

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

info@concertpodiumsoest.nl

Sociale Media

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief